Artikel 1 Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de termen

  1. Think Outside: dit is de opdrachtnemer, gevestigd te Zwijndrecht, KvK-nummer 81074654.
  2. Opdrachtgever: dat is de natuurlijke of rechtspersoon die met Think Outside een overeenkomst aangaat tot levering van diensten en/of goederen.
  3. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Think Outside en opdrachtgever, waarin omschreven staat welke dienst of product Think Outside tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.

Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheidsduur

2.1 Think Outside richt zich op het aanbieden van trainingen, consultancy en events op het gebied van timemanagement, projectbeheersing, persoonlijke effectiviteit en teamoptimalisatie, alles in de meest ruime zin van het woord.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tink Outside en een opdrachtgever, waarop Think Outside deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

2.4 Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Think Outside, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Think Outside altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.

2.5 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Think Outside, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

2.7 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.8 Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Think Outside inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.

3.2 Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.

3.3 Think Outside kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Alle offertes en prijsopgaven door Think Outside zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld. 

3.5 Eveneens heeft Think Outside te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.

3.6 Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Think Outside verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd

Artikel 4 Tarieven en betalingen

4.1 Think Outside houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.

4.2 De overeengekomen prijs is exclusief wettelijk vastgestelde BTW, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van te voren andere afspraken over hebben gemaakt.

4.4 Voor sommige diensten bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit wordt altijd in onderling overleg besproken.

4.5 Indien de opdrachtgever in termijnen betaalt, dan bestaat altijd de mogelijkheid om boetevrij het op dat moment resterende bedrag af te lossen. Partijen kunnen hierover concrete afspraken maken.

4.6 De eventuele kosten die Think Outside voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.

4.7 Bij open inschrijvingen geldt het gehanteerde prijspeil op het moment van aanmelden voor de training of cursus. Think Outside heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training of cursus aan te passen en/of om de prijs in de aanloop naar een training of cursus aan te passen.

4.8 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de opdrachtgever na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.9 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

4.10 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Think Outside het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.

4.11 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Think Outside. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

4.12 Think Outside kan besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1       Think Outside zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). 

5.2       Voor zover van toepassing, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Think Outside.

5.3       De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd. 

5.4       Indien na de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de opdrachtgever nog recht heeft op bepaalde onderdelen van een programma, zal Think Outside uiterlijk tweemaal de opdrachtgever hieraan per e-mail herinneren. Als de opdrachtgever aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken of als de opdrachtgever niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen alle rechten te vervallen. 

5.5       Think Outside heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst

6.1       De opdrachtgever heeft het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email te annuleren. Annulering is een feit als Think Outside de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annuleringsmail.

6.2       Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door Think Outside dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand vóór aanvang tot 24 uur vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Indien opdrachtgever tijdens of binnen 24 uur vóór aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

6.3       Indien hetzij opdrachtgever, hetzij Think Outside niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk (digitaal) bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.

6.4       Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van één der partijen is deze niet gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, zolang de overmacht¬situatie voortduurt.

6.5       Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en goederen met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is.

Artikel 7 Annulering van trainingen met open inschrijving

7.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft Think Outside het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

7.2 De opdrachtgever (deelnemer) heeft het recht om deelname aan een training schriftelijk of per email te annuleren. Annulering is een feit als Think Outside de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annuleringsmail.

7.3  Tot 6 weken voor de startdatum van een training of cursus kan deze zonder kosten worden geannuleerd. Vanaf 6 weken voor de aanvang tot 3 weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de training of cursus verschuldigd. Indien minder dan drie weken voor de aanvang van de training of cursus wordt geannuleerd dan is het volledige cursusgeld verschuldigd. 

7.4 Een deelnemer kan zich in beginsel door een ander laten vervangen, mits wordt voldaan aan alle overige inschrijfvoorwaarden.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de diensten van Think Outside. Aangezien het effect van training, uitgebrachte adviezen e.d. afhankelijk is van velerlei door Think Outside niet te beïnvloeden factoren, kan Think Outside geen garanties geven met betrekking tot het effect daarvan.

8.2 Think Outside is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een Think Outside verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.

8.3 Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door Think Outside ingevolge de overeenkomst te leveren diensten of goederen, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij levering van diensten en goederen ingeschakelde personen door opdrachtnemer, is Think Outside slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van Think Outside en/of van de zijde van door Think Outside bij de uitvoering van de levering van diensten en goederen ingeschakelde personen.

8.4 Opdrachtgever zal nimmer een der door Think Outside ingeschakelde personen persoonlijk aansprakelijk stellen.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart Think Outside voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en Think Outside, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Think Outside.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 Opdrachtgevers die deelnemen aan een programma, training, workshop, event et cetera en die op de een of andere wijze kennisnemen van trainingen, presentaties, content en/of toegang hebben tot de online academy, online omgeving, social media, website e.d., zulks in de meest ruime zin van het woord, zullen zich ervan moeten vergewissen dat op alle informatie en werken van Think Outside intellectueel eigendom rust en daarmee worden beschermd.

9.2  Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.

9.3 Think Outside heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

9.4  Think Outside behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaam¬heden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Think Outside mag daarbij vertrouwelijke informatie niet met derden delen.

9.5  Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Think Outside geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

9.6 De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Think Outside zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Think Outside uitvoeren.

9.7 De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Think Outside. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en, waar de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

9.8 Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang Think Outside bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Think Outside kan in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.

9.9 De opdrachtgever mag het door Think Outside ontwikkelde materiaal enkel ten eigen behoeve gebruiken en het is niet toegestaan om dit materiaal op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Buiten deze geheimhouding valt:

  1. Alle informatie, die gevraagd of vereist wordt c.q. kan worden door bevoegde autoriteiten
  2. Alle informatie, die een Certificatie-instelling nodig heeft voor het verstrekken van de eventueel gewenst(e) Erkenning of Certificaat
  3. Alle informatie, die openbaar is en niet in een afzonderlijke overeenkomst is beperkt.

10.2 Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig een geheimhoudingsplicht op.

10.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.

Artikel 11 Klachten

 

11.1 De opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk of per e-mail, gemotiveerd kenbaar te maken aan Think Outside

11.2 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.3 Think Outside streeft ernaar binnen een werkdag een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.

11.4 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Think Outside is gevestigd.

Artikel 13 Wijzigingen

 

13.1 Think Outside is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

13.3 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Think Outside.