Privacy verklaring

Hoofdstuk 1   Gebruik gegevens

Artikel 1.1                            Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of CV. Think Outside verwerkt persoonsgegevens, die we ten alle tijden vertrouwelijk behandelen. 

Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens:

 1. Bedrijfsnaam
 2. Voor- en achternaam
 3. Factuuradres en vestigingsadres
 4. KvK-nummer
 5. E-mail adres
 6. Telefoonnummer
 7. Social media accountnamen
 8. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

Wij verkrijgen deze gegevens doordat die door jouzelf worden aangeleverd via de website (webshop), e-mail of social media.

Artikel 1.2                            Doel privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Artikel 1.3                            Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring en voor het kenbaar maken van het gebruik willen maken van één of meerdere rechten, gelden onderstaande contactgegevens:

Think Outside                                                                                                    info@think-outiside.nl

Rotterdamseweg 182                                                                                    06-191 673 54

3332 AM Zwijndrecht                                                                                    www.think-outside.nl

Hoofdstuk 2               Gebruik gegevens

Artikel 2.1                            Algemeen doel van de verwerking

Wij  verwerken je persoonsgegevens alleen als we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die hierna beschreven worden:

 1. Contact: als je contact met ons hebt opgenomen per telefoon, e-mail, social media of het contactformulier, dan hebben we jouw gegevens ontvangen. We gebruiken die om te kunnen reageren op jouw vraag of verzoek. 
 2. Nieuwsbrief: als je jezelf hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan ontvang je die periodiek. We verwerken je naam en e-mailadres om je informatie te kunnen sturen. De gegevens worden alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen. Zoals het beantwoorden van vragen en het toezenden van documenten. Als je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je contactgegevens verwijderd uit de database voor de nieuwsbrief.
 3. Offertes en facturatie: als je bij ons een offerte aanvraagt of een aankoop doet waarvoor een factuur gemaakt wordt, dan vragen we je om gegevens die nodig zijn om deze documenten op te kunnen stellen. Bij betaling zullen we te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. 

Artikel 2.2                            Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Hoofstuk 3               Gegevensverstrekking aan derden

Artikel 3.1                            Algemeen

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Deze partijen hebben in hun privacy­voorwaarden staan dat ze vertrouwelijk omgaan met deze gegevens of wij hebben verwerkersovereen­komsten gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden.

We delen je gegevens met de volgende derden: hosting van onze website, boekhouder, mailservers, betaaldiensten, bezorgdiensten.

Hoofdstuk 4               Jouw rechten

Artikel 4.1                            Algemeen

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Artikel 4.2                            Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Artikel 4.3                            Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Artikel 4.4                            Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Artikel 4.5                            Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Artikel 4.6                            Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van THINK OUTSIDE Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

Hoofstuk 5               Cookies

Artikel 5.1                            Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Artikel 5.2                            Social media buttons

We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Wij gebruiken de buttons van Facebook, Instagram en LinkedIn.

Hoofstuk 6               Toepassing privacyverklaring

Artikel 6.1                            Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring treedt in werking op 1 januari 2022. Deze privacy­verklaring is van toepassing op de website van Think Outside en de daarop ontsloten dienstverlening.

Artikel 6.2                            Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacy­verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.